Telte og transportable konstruktioner

Det er vigtigt, at du kender reglerne og overholder dem, når det gælder midlertidig opsætning af telte og transportable konstruktioner.

Hvornår kræves der byggetilladelse, og hvornår skal Vejle Kommune meddeles om brugen af telte? 

Der er en række skærpede krav til midlertidig opsætning af telte og transportable konstruktioner. Derfor anbefaler vi, at du så vidt muligt holder dig til forsamlingstelte med mindre end 150 personer, da det vil være det letteste for jer. 

Du kan opnår sikkerheden i dit arrangement ved at følge de præacceptable løsninger. 

Vi guider dig til at forstå disse løsninger. 

Regler for midlertidige telte og transportable konstruktioner

 • Byggetilladelse?

  Følgende midlertidige telte og transportable konstruktioner kan du opsætte uden certificering eller byggetilladelse (men skal stadig overholde reglerne)

  • Telte med mastesejl, og parasoller m.v. til privat brug
  • Telte til ikke-privat brug med samlet areal på 100 kvm og kun én etage
   • Telte til ikke-privat brug, der anvendes til tilberedning og salg af fødevare, men ikke ophold, betragtes som en salgsbod
  • Tribuner, gangbroer, scener uden overdækning og højst én meter over jorden.

  Øvrige telte og transportable konstruktioner kræver en certificering eller byggetilladelse ved Vejle Kommune. Du søger byggetilladelse på Byg&Miljø.

  Forsamlingstelte, der står mere end seks uger, er ikke midlertidige, og her kræves yderligere regler vedrørende sikkerhed, samt ansøgning om byggetilladelse.

 • Anvendes teltet til MERE end 150 personer?

  Skal et forsamlingstelt bruges til mere end 150 personer, skal dette meddeles Vejle Kommune senest 4 uger, før arrangementet afvikles.

  Hvis en pladsfordelingsplan ikke er en del af certificeringen, skal sådan en udarbejdes til midlertidige opstillinger. En pladsfordelingsplan viser inventaropstilling samt flugtveje til terræn i det fri.

  Foruden en pladsfordelingsplan er der skærpede regler for at overholde sikkerheden. Du kan læse mere om de skærpede regler i Bilag 11 og Bilag 11c til præaccepterede løsninger for midlertidig transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder.

  Listen herunder er ikke udtømmende, men eksempler på nogle af de skærpede regler

  • Hvis der er mindre end 10 meter mellem to telte, sammenlægges personbelastningen
  • Vejle Kommune skal meddeles om opsætningen
  • Pladsfordelingsplan udarbejdes.
  • Ordensregler udarbejdes
  • Flugtveje skal åbne i flugtretningen
  • Minimum tre udgange direkte til det fri. Minimum 1,2 meter brede. Samlede bredde af udgange skal svare til mindst 1 cm pr. person.
  • Varslingsanlæg - kan undgås ved særlige forhold. 
  • Flugtvejsbelysning og panikbelysning kan du undgå, hvis det kun anvendes i dagslys.
  • Håndsprøjtebatterier/trykvandsslukkere -højst 30 meter imellem. 
  • CO2-slukkere ved el-tavler, mikserpulte m.v.
  • 5 meter rundt om teltet friholdes for køretøjer m.v.
  • Letantændelig vegetation fjernes inden for 10 meter.
  • Fri gangbredde på 1,2 meter sikres - fri for barduner, projektører, spritdispensere m.v. 
  • Gyldig el-sikkerhedsattest skal ophænges synligt, det gælder også for publikum. 
  • Teltdugen skal udføres af et brandmæssigt egnet materialer.
 • Anvendes teltet til MINDRE end 150 personer

  Selvom et telt ikke skal certificeres eller kræver byggetilladelse, er der stadig nogle regler, der skal overholdes for at have styr på sikkerheden.

  Reglerne herunder gælder for telte, der ikke kræver certificering eller byggetilladelse og har under 150 personer i forsamlingsteltet. Hvis der er mere end 150 personer i forsamlingsteltet, henvises til bilag 11 til præaccepterede løsninger for midlertidig transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder.

  • Telte omfattet af reglerne:
   • Telte i én etage
  •  Størrelse:
   • Skal være under 100 kvm, højst én etage
   • To telte med mindre end 10 meters afstand (målt teltdug-til-teltdug), betragtes som ét telt
  • Flugtveje:
   • Skal være lette at identificere og anvende
   • Skal åbnes uden værktøj
   • Skal være minimum 0,77 meter brede
  • Udgange - antal:
   • Højst 50 personer, højst 150 kvm: minimum én udgang
   • Højst 50 personer, større end 150 kvm: to udgange i modsatstående ender
   • Mellem 50 og 150 personer: 2 udgange
  • Afstand fra telt til:
   • Skel: 5 meter
   • Murstenshus: 7,5 meter
   • Andet telt eller salgsområde: 10 meter
   • Hus med stråtag: 15 meter
  • Opvarmning
   • Elvarme eller gasfyrede aggregater med direkte fordampning
   • Øvrige olie- og gasfyrede aggregater i sikkerhedsafstand på 5 meter
  • Tekniske installationer
   • Højst 5 F-gas-installationer i teltet
   • Affaldscontainere på højst 1 kubikmeter

Meddelelse til kommunen skal indeholde

 • Pladsfordelingsplan

  Se afsnit om midlertidig opstilling.

 • Brand- og evakueringsinstruks

  Brand- og evakueringsinstruks skal som minimum indeholde oplysning om hvordan:

  • Personer varsles.
  • Redningsberedskabet alarmeres.
  • Personalet adviseres om den opståede nødsituation.
  • Personalet vejleder gæsterne til udgangene.
  • Slukningsmateriellet bemandes og anvendes.
  • Hvor og hvordan redningsberedskabet informeres.

  Derudover skal brand- og evakueringsinstruksen til forsamlingstelte til mere end 150 personer eventuelt suppleres med hvordan:

  • Orienteringslys tændes.
  • Optræden og musik stoppes.
  • Røgmaskiner og andet udstyr, som medfører reduceret sigtbarhed, afbrydes.
  • Lydanlæg anvendes til orientering af gæsterne om situationen.

  Brand- og evakueringsinstruksen ophænges steder, hvor personalet færdes.
  Arrangøren skal sikre, at der er personale til at tage imod redningsberedskabet. Personale skal
  være instrueret i denne opgave, der ligeledes fremgår af Brand- og evakueringsinstruksen.
  Personalet skal assistere beredskabet med informationer om evakueringen, igangsatte tiltag
  fra personalets side, guide beredskabet hen til området mv.

 • Ordensregler

  Ved forsamlingstelte til mere en 150 personer, skal det af hensyn til brandsikkerheden sikres,
  at:

  • Området inden for 5,0 m fra forsamlingstelte ikke anvendes til parkering og lignende af motordrevne køretøjer. Af- og pålæsning er dog tilladt.
  • Borde- og bænkesæt og lign. der opsættes udenfor teltet ikke indskrænker flugtvejenes frie bredde
  • Der ved udgange ikke parkeres motorkøretøjer, cykler m.v.
  • Der ikke er oplag, beplantning eller lignende, som kan hindre evakuering.
  • Den frie bredde af gangarealer udenfor forsamlingsteltet ikke indskrænkes af master, tælleapparater, barduner, projektører m.v.
  • Større mængder af letantændelig vegetation fjernes inden for 10,0 m fra forsamlingstelte.
 • Driftsjournal

  For forsamlingstelte til flere end 150 personer sikrer den driftsansvarlige (ofte arrangøren), at der føres en driftsjournal over kontrollen af de forhold, der fremgår af nedenstående punkter.

  Af driftsjournalen skal det fremgå, at kontrollen af de enkelte punkter er udført.

  Arrangøren eller den driftsansvarlige kontrollerer ved angivelse af navn, adresse, dato og klokkeslæt i driftsjournalen, at kontrollen er foretaget umiddelbart inden arrangementets start.

  Såfremt arrangementet varer i mere end 24 timer, gentages kontrollen for hver påbegyndt 24. time. Før enhver benyttelse kontrolleres det:

  • At flugtvejspassager er frie og ryddelige i hele deres bredde.
   At udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
  • At flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysning og/eller skilte ved flugtvejsdørene er synlige og tændte.
  • At flugtvejsbelysning lyser klart og tydelig.
  • At internt varslingsanlæg eller lydanlæg der benyttes til varsling, er funktionsdueligt.
  • At opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted.
  • At inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet, godkendte pladsfordelingsplan.
  • At håndildslukningsudstyr (håndildslukker, branddasker og brandtæpper) er korrekt placeret.
  • At brandslukningsmateriel er efterset.

  Enhver mangel, der konstateres ved udførelse af ovenstående kontrol afhjælpes omgående.

Eksempel på tydelig nødudgang i et telt med velcroåbning
Eksempel på tydelig nødudgang i et telt med velcroåbning
Eksempel på tydelig nødudgang i et telt med lånlåsåbning
Eksempel på tydelig nødudgang i et telt med lynlåsåbning