Midlertidig overnatning

Hvad kræver det, hvis du skal arrangere en midlertidig overnatning? Vi forsøger at guide dig gennem reglerne.

Sikkerhed er topprioritet

Ønsker du som forening, institution eller virksomhed at foretage midlertidig overnatning i et lokale, der ikke i forvejen er godkendt til overnatning?

Der er mange regler på området, her guider vi dig igennem dem.

 1. Hvor og hvor længe kan der foretages midlertidig overnatning?
 2. Hvordan meddeler jeg om midlertidig overnatning?
 3. Følgende skal fremsendes sammen med meddelelse om midlertidig overnatning.
 4. Følgende krav er altid gældende i forbindelse med midlertidig overnatning.

1) Hvor og hvor længe kan der foretages midlertidig overnatning

 • Bygninger hvor midlertidig overnatning kan finde sted i

  Der kan kun meddeles om midlertidig overnatning i følgende bygninger:

  • Skoler med bygningsafsnit* godkendt til mere end 150 personer.
  • Forsamlingslokaler, idrætshaller mv med bygningsafsnit* godkendt til mere end 150 personer.
  • Bygningsafsnit til plejekrævende borgere (typisk daginstitutioner) godkendt til mere end 50 personer eller med mere end 10 sovende.

  *Flere bygningsafsnit i samme anvendelseskategori med fælles flugtveje anses som ét bygningsafsnit.

  Der kan foretages midlertidig overnatning i ovennævnte, da det er bygninger brandvæsenet har kendskab til.

 • Højst 5 døgn

  Der kan højst foretage midlertidig overnatning i op til 5 døgn.

2) Hvordan meddeler jeg Vejle Kommune om midlertidig overnatning?

 • Meddel Vejle Kommune 2 uger før

  For at du kan foretage midlertidig overnatning, skal du meddele dette til Vejle Kommune senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Meddelelsen sendes ved at bruge formularen.

  Vejle Brandvæsen fører eventuelt tilsyn med midlertidige overnatninger.

  Spørgsmål vedrørende midlertidig overnatning kan rettes til Vejle Brandvæsen, på telefon 7681 0800.

3) Følgende skal fremsendes sammen med meddelelsen om midlertidig overnatning

 • Driftsjournal (altid)

  Der skal til en meddelelse altid vedhæftes en driftsjournal inkl. ordensregler for forebyggelse af brand.

  Af driftsjournalen skal det fremgå, at kontrollen af de enkelte punkter er udført.

  Et forslag til indhold i en driftsjournal kunne være:

  Den ansvarlige for overnatningen sikrer:

  • Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.
  • Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
  • Flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysning og/eller skilte ved disse er synlige.
  • Flugtvejsbelysning lyser klart og tydelig.
  • Internt varslingsanlæg uden alarmoverførsel til redningsberedskabet er funktionsdueligt.
  • Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted.
  • Inventaropstilling er i overensstemmelse med belægningsplanen (for mere end 50 overnattende).
  • Tydelig skiltet at rygning i overnatningsrum og flugtveje er forbudt.
  • Håndildslukningsudstyr (håndildslukker og brandtæpper) er korrekt placeret og der er fri adgang hertil.
  • Døre og lignende med selvluk skal selvluk være funktionsdygtig og dørene må ikke fastholdes åbne med eks. kiler.
  • Teknikrum må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende.

   

 • Belægningsplan (hvis der overnatter mere end 50 i ét rum)

  Hvis der er et lokale, hvori der overnatter mere end 50 personer, skal der udarbejdes en belægningsplan (oversigtstegning).

  Følgende elementer skal fremgå af planen

  • Hovedmål for lokalet, du ønsker overnatning i.
  • Du skal angive ca. målestoksforhold i tegningen. 
  • Det totale antal sovepladser.
  • Frie flugtvejspassager, (som skal være minimum 1,3 meter).
  • Bredden på udgangsdørene. 
  • Arealkravet pr. overnattende er 2,5 meter x 0,75 meter, hvor der er taget højde for bagagen.
  • Hvis lokalet ikke har ABA-anlæg, skal placering af røgalarmen fremgå af belægningsplanen.
   • Hvis lokalet har ABA-anlæg, skal placeringen af alarmtryk/varslingstryk markeres på belægningsplanen.
  • Placering af evt. vågen nattevagt, hvis der er mere end 150 overnattende.
   • Vi anbefaler, at nattevagten er over 18 år og medbringer mobiltelefon samt går en runde hver halve time.
  • Ophængningssted for belægningsplanen.
 • Eksempel på belægningsplan

4) Følgende krav er altid gældende i forbindelse med midlertidig overnatning

 • BR18 kapitel 7 i vejledning til kap 5

  Alle reglerne beskrevet i kapitel 7 i vejledningen til bygningsreglementets kapitel 5 er altid gældende. 

  Herunder er en uddybning af udvalgte punkter.

 • Røgalarmer

  Alle soverum skal være udstyret med røgalarm(er). Enten som et automatisk varslingsanlæg eller som opsatte røgalarmer.

  Fra lokaler uden direkte adgang til det fri skal der også opsættes røgalarmer i tilhørende flugtveje.

  I store lokaler: højst 10 meter mellem hver røgalarm, og højst i 11 meters højde.

  Ved opsætning af flere røgalarmer, skal disse være sammenkoblede.

  Alternativ til brug af røgalarm kan være en fast vågen vagt i selve overnatningslokalet. Dette kunne eks. være i en idrætshal. Vagten skal kunne varsle alle i hele lokalet, f.eks. med en megafon.

 • Brandslukningsudstyr

  For at sikre en sikker overnatning, skal der være brandslukningsudstyr til rådighed.

  For bygninger uden slangevinde må der højst være 30 meter fra et vilkårligt punkt i overnatningslokalet til håndildslukker.

  Brandslukningsudstyr opstilles fortrinsvist ved døre og udgange.

  Brandslukningsudstyr opstilles altid synligt og lettilgængeligt.

 • Brand og evakueringsinstruks

  I sovelokalet eller i flugtvejene skal der ophænges en brand- og evakueringsinstruks.

 • Overnatning kan oftest kun foregå i stueplan

  Man kan for det meste kun overnatte i stueplan, da overnatning på ovenliggende etager kræver, at der er fra overnatningslokaler findes to af hinanden uafhængige flugtveje. Dette betyder, at der fra lokalet skal være to fuldstændig separate flugtvejssystemer (NB: Det er ikke tilstrækkelig med to døre ud i samme flugtvej).

 • Flugtveje for lokaler med mindre end 150 kvm

  Hvis der ikke overnattes i lokaler med direkte adgang til det fri, gælder følgende:

  • Fra adgangsdøren og væk fra lokalet skal der være flugtveje i minimum 2 retninger
  • Minimum én redningsåbning pr. 10 sovepladser. Det betyder, at 11 personer kræver to redningsåbninger foruden udgangsdøren.
   • En redningsåbning er et vindue eller lignende med frihøjde på mindst 0,6 meter og fribredde på mindst 0,5 meter, og hvor summen af højden og bredden er mindst 1,5 meter.
   • Redningsåbningers underkant må ikke være mere end 2 meter over terræn udenfor og 1,2 meter over gulv indenfor.
   • Redningsåbningen skal kunne betjenes let og uhindret uden brug af nøgle eller værktøj.
 • Flugtveje i lokaler med mere end 150 kvm

  • Fra rum, der er større end 150 kvm, skal der være mindst 2 udgangsdøre, der fører til 2 af hinanden uafhængige flugtveje helt til terræn i det fri.
  • Udgangsdørene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.
 • Ved overnatning med mere end 150 personer - fast vågen vagt

  Ved mere end 150 overnattende skal der altid være en fast vågen vagt

" "

Vil du læse mere?

 • Ovenstående regler er udpluk fra bygningsreglementet.

  §6H, §152a, §147.

  Kap 7 i vejledningen til kapitel 5 (vedr. drift, kontrol og vedligeholdelsesplan).

  Bilag 11 i vejledningen til kapitel 5 (vedr. regler for midlertidig overnatning)

  Kapitel 5 i bygningsreglementet omhandler brand.

 • For bygninger bygget efter 1 januar 2020

  Særligt for nye byggerier bygget efter 1. januar 2020 gælder, at der for bygningen skal ligge en godkendt drift kontrol og vedligeholdelsesplan, og at denne plan skal indeholde retninger for benyttelse af bygningsafsnit til midlertidig overnatning.

  Bemærk: hvis der ikke er udarbejdet sådanne retningslinjer, må der ikke overnattes.

  For yderligere info kontakt Byggesag på +45 7681 2562 eller Vejle Brandvæsen på +45 7681 0800