Camping- og salgsområde (150+ personer)

Skab sikkerhed på camping- og salgsområder med over 150 personer ved at følge de præaccepterede løsninger. Følges løsningerne, skal du blot meddele det til Vejle Kommune i en arrangementsplan (grundig oversigtstegning), inden arrangementet afvikles.

Udarbejd arrangementsplan for et camping- eller salgsområde til mere end 150 personer

Er dit camping- eller salgsområde for mere end 150 personer, skal der udarbejdes en arrangementsplan.

 • Et salgsområde er et sammenhængende område, hvor der opsættes et antal salgsboder.
 • Et campingområde er et sammenhængende område, hvor der opstilles telte, campingvogne og lignede campingenheder, og som ikke er omfattet af campingreglementet.

En arrangementsplan kaldes også en situationsplan, en pladstegning og en områdeoversigt. Arrangementsplanen fortæller om områdets placering, indretning og brug.

Vi vil kort beskrive indholdet af sådan en plan - for grundigere læsning henvises til bilag 11 i præaccepterede løsninger for midlertidig transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder.

Hvis arrangementet ikke overholder de præaccepterede løsninger, skal du kontakte kommunens afdeling for byggesagsbehandling og eventuelt en certificeret brandrådgiver.

Persontallet bestemmes af det forventede maksimale antal personer, der vil være til stede samtidig. Personer tilknyttet arrangementet m.m. skal medregnes i personantallet.

Generel indhold i arrangementsplan for blandende arrangementer

 • Størrelse og placering af salgsområder - og camping.

 • Forsamlingstelte 

 • Scener, storskærme og andre transportable konstruktioner:

  • Scener over 1 meters højde eller med overdækning skal have certificering. 

 • Parkeringsområder.

 • Eksisterende bygninger.

 • Friområder - inklusiv bredde herpå.

 • Brandveje og udrykningskøretøjers kontaktpunkter:

  • 3 meter brede - 5 meter, hvor mandskabet skal stige ud af køretøjet.

  • 3,4 meter høje.

  • Befæstet underlag.

  • Højst 80 meter fra et tilfældigt punkt til brandvej.

 • Håndslukningsudstyr i tilfælde af brand:

  • Trykvandsslukkere/sprøjtebatterier opstilles med 30 meters afstand.

  • Hvis der er græsunderlag, skal branddaskeren med. 

 • Ordensregler.

 • Brand- og evakueringsinstrukser.  

Elementer i en arrangementsplan - særligt for salgsområder

 • Felter i salgsområdet

  • Felter må højest være 1000 kvm. 

  • 5 meter mellem hvert felt - særlige tilfælde 10 meter.

 • Salgsboder

  • Skal være udført i ikke-brandbare materialer - fx gips, brandimprægneret træ og andre B-S1,d0-materialer - eller højest være 50 kvm og åbne i halvdelen af facaden.

  • Antal udgange fra salgsboder

   • Højst 150 kvm med højst 50 personer: 1 stk.

   • Højst 150 kvm med mellem 50 og 150 personer: 2 stk.

   • Større end 150 kvm eller 150 personer: se regler for forsamlingstelte

 • Udgange fra salgsområdet

  • Friområder på 5 meter rundt om felter af højst 1000 kvm.

  • Anvendes området, mens det er mørkt, og er det indhegnet, skal udgangen være forsynet med belyste flugtvejsskilte.

Elementer i en arrangementsplan - særligt for campingområder

 • Inddel i områder for:

  • Teltområder med mindre telte.

  • Teltområder med større telte.

  • Caravanområder.

  • Blandede områder.

 • Afstand fra campingområde til:

  • Skel: 5 meter.

  • Bygning i beton/mursten: 7,5 meter.

  • Forsamlingstelt: 10 meter.

  • Bygning med stråtag: 15 meter.

 • Teltområder med højst 3.000 kvm:

  • 3 meter mellem hvert telt (teltdug til teltdug)

  • Friområde rundt om teltområdet på 5,7 eller 10 meter for henholdsvis 1000 kvm, 2000 kvm eller 3000 kvm felter.

   • Hvis der er 20.000 kvm totalt, skal der være 10 meter mellem alle teltområder.

  • Indbyrdes teltafstand på 3 meter kan fraviges, hvis ingen kogeapparater og telte står i klynger af 8 telte og 2 meter mellem klynger (bardun til bardun), eller hvis telte opstilles i felter af højst 500 kvm og 5 meter friområder mellem felterne.

 • Caravanområder:

  • Områder af højst 500 kvm og 5 meter mellem hvert område.

  • Indbyrdes afstand 3 meter mellem hver campingenhed.

   • Campingenhed som campingvogn, oversejl og evt. lille telt på højest 9 kvm. 

 • Indtegn placering af områder med grill, bålfade, bål, affaldsbeholdere og flugtveje på planen.

Ordensregler for salgsområder

 • Friområder holdes frie for udstillede varer, oplag med videre. 

 • Salgsboders bagområder skal afspærres forsvarligt for publikum.

 • Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.

 • Brændbart affald skal anbringes i affaldscontainere af svært antændeligt materiale.

 • Affaldscontainere skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om dagen.

 • Der kan altid i eller ved den enkelte salgsbod placeres én affaldscontainer med et rumindhold på højst 1 m3 til brug for mindre mængder af affald - herunder brændbart affald.

 • Motorkøretøjer må ikke parkeres i salgsområder. Undtaget herfra er et motorkøretøj med direkte tilknytning til salgsboden. Motorkøretøjer, der fungerer som salgsboder, skal medregnes i antallet.

 • Det er tilladt, at maksimalt 2 personer med tilknytning til den enkelte salgsbod kan overnatte i salgsboden.

 • Der skal i hver salgsbod, hvori der overnattes, opsættes en røgalarm. Hvis der overnattes i en campingenhed; campingvogn, autocamper, telt eller lignede, skal røgalarmen placeres her.

 • Der skal være en runderende vagt i salgsområder, hvor der overnattes. Der skal kontinuerligt foretages runder i tidsrummet 22.00 – 08.00.

 

Hvis der sker overnatning i felter, hvor der kan være særlig risiko for antændelse for eksempel kogeapparater og griller, skal følgende sikres:

 • Åben ild skal slukkes.

 • Alle kogeapparater skal være slukkede og forsvarligt afbrudt.

 • I felter, hvor der overnattes, er der ikke brandfarlige oplag, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter - bortset fra op til 100 kg F-gas.

 • Alle gasinstallationer skal være frakoblet kogeapparatet.

 • Gasflasker skal være afmonteret, og ventiler skal være lukket.

 • Alle tomme gasflasker skal fjernes fra felterne.

 • Alle kulgriller skal være helt slukket, inden der overnattes.

Ordensregler for campingområder

 • Eventuelt personale skal være instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel, og hvordan redningsberedskabet alarmeres.

 • Hvor der ikke er personale, skal der udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks, og et sæt ordensregler skal udleveres til alle brugere.

 • Friområder holdes frie og ryddelige.

 • Der må ikke parkeres motorkøretøjer i campingområde. Autocampere og lignende campingenheder er dog undtaget.

 • Der må ikke parkeres køretøjer i friområderne. Af- og pålæsning er dog tilladt.

 • Brandbart affald skal anbringes i affaldscontainere af ikke-brændbart materiale.

 • Affaldscontainere tømmes efter behov -  mindst 1 gang om dagen. Affaldscontainere skal placeres mindst 3 meter fra nærmeste campingenhed.

 • Møbler og lignende brandbare genstande må ikke medbringes i campingområder. Undtaget er campingenhedens faste installationer som soveposer, liggeunderlag og andet letvægtsudstyr.

 • Brug af åben ild er ikke tilladt bortset fra steder, der er særligt indrettet til det.

 • Kogeapparater må kun anvendes i teltområder, hvor der er krav om indbyrdes afstand mellem teltene eller på indrettede bålpladser.

Brand- og evakueringsinstruks for salgsområder og campingområder

Brand- og evakueringsinstruks skal som minimum indeholde oplysning om hvordan:

 • Personer varsles.
 • Redningsberedskabet alarmeres.
 • Personalet adviseres om den opståede nødsituation.
 • Personalet vejleder gæsterne til udgangene.
 • Slukningsmateriellet bemandes og anvendes.
 • Hvor og hvordan redningsberedskabet informeres.

Hvis instruksen vedrører forsamlingstelte til mere end 150 personer, skal den evt. suppleres med info om orienteringslys, hvornår optræden/musik/røgmaskiner skal stoppes, og hvordan lydanlægget anvendes ved orientering af gæster.

I campingområder uden personale skal brand- og evakueringsinstruks samt ordensregler udleveres til alle brugere.

Regler for opvarmning og madlavning i campingområder

Opvarmning med primært elvarme. Caravans kan dog opvarmes med gas eller olie, hvis der er varmesystem fastmonteret i enheden.

Kogeapparater må kun anvendes i områder, hvor der er krav om individuel afstand mellem telte.

 • Så vildt muligt i form af apparater, der er tilsluttet elnettet. Ved øvrige skal risikoen for brand mindskes.

F-gas i den enkelte campingenhed:

 • Højst 11 kg gasflasker
 • Højst 1 gasflaske pr. kogeapparat/grill
 • Højst én reserveflaske pr. campingenhed
 • Gasflasker sikres mod påkørsel og placeres oprejst

Kulgriller og bål

 • Skal placeres i henhold til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse 1339 af 10 december 2014 om brandværnsforanstaltninger, der bl.a. indeholder vejledende afstande fra bål.

Håndslukningsudstyr

 • 30 meter fra campingenhed til nærmeste slukningsudstyr
 • Ved åben ild skal der opsættes mindst én egnet håndildslukker og brandtæppe ved alle udgange til friområder

Meddel kommunen

Overholder dit salgsområde de præaccepterede løsninger som beskrevet på denne side, skal du ikke søge byggetilladelse, men kommunen skal meddeles om arrangementet. 

Meddelelsen skal være modtaget senest 4 uger inden arrangement. Vi anbefaler, at den sendes senest 6 uger inden arrangementet. De fire uger er ikke et servicemål, men for at sikre, at vi kan nå at planlægge tilsyn med arrangementet.

 

jshdw